Stadsutveckling

Med samverkan som fungerar

Mobilitet

Med tillgänglighet som förbättrar

Planering

Med idéer som ger rätt förutsättningar

Urbanista stad – för städer i rörelse

Vi vet vad som får städer att fungera och människor att trivas.

Urban livskvalitet genom smarta insatser

Vi vill skapa inkluderande städer där människor trivs oavsett var man befinner sig i livet. Där vardagsliv och verksamheter möts i en levande, fungerande stadskärna. Vårt mål är att skapa lösningar där storskalig infrastruktur samsas med småskaliga flexibla ytor, som nyttjas tillsammans på ett effektivt och hållbart sätt. Gator, grönområden och platser där det är enkelt att cykla och gå.

Vi vill skapa urban livskvalitet för alla i framtidens städer genom att förena våra tjänsteområden stadsutveckling, mobilitet och planering.

Om oss

Vi på Urbanista Stad utgår från människan i stadsutvecklingen. Det är invånarna som med sina olika levnadssätt, infallsvinklar och idéer skapar staden. Därför ligger det mänskliga perspektivet till grund för vårt arbete där vi förenar stadsutveckling, planering och mobilitet.

Vi tror på genomtänkta miljöer, en attraktiv kollektivtrafik, goda förutsättningar för fotgängare och cyklister tillsammans i en smart och hållbar stad. Storskaliga permanenta lösningar för infrastruktur samsas med småskaliga, flexibla transportsätt.

Ofta arbetar vi i tidiga skeden av stora stadsutvecklingsprojekt men vi har också erfarenhet av genomförandefasen av projekt. Stadsutveckling kräver god samverkan, där aktörerna tillsammans bidrar med de olikformade delarna i ett komplext pussel. Vi känner våra kunder väl och vi förstår olika intressenters perspektiv och drivkrafter att delta i processen.

Goudappel

Urbanista Stad AB är delägt av det nederländska konsultföretaget Goudappel som är marknadsledande i Nederländerna. Denna ställning upprätthåller de genom att kontinuerligt och strukturerat arbeta med innovation, kompetenshöjning, utveckling av nya tjänster och via internationella samarbeten.

Det kontinuerliga kunskapsutbytet mellan våra företag gynnar våra kunder och medarbetare samt hjälper oss ömsesidigt att ligga i framkant för att utveckla hållbara städer. Goudappel beskriver sitt uppdrag på följande sätt:

Our mission is to use proven Dutch solutions on mobility to create sustainable, accessible, liveable and economic flourishing cities world wide.

Goudappel deläger också flera andra europeiska bolag som arbetar med olika aspekter av hållbar mobilitet. På så vis är Urbanista en del av ett unikt nätverk av expertis inom mobilitetsområdet.

Läs mer om Goudappel Groep

Stadsutveckling

Vi erbjuder tjänster inom processledning och projektstyrning som hjälper samverkande aktörer att förstå varandra, hitta gemensamma målbilder och arbeta strukturerat. På så vis identifierar vi tillsammans vilka parametrar som är rätt utifrån varje projekts unika förutsättningar.

Vi gillar ordning och reda. Som projektledare kan vi strukturera, planera och genomföra stadsutvecklingsprojekt med förståelse för viken av god kommunikation, resursplanering och rätt kvalitet.

Mobilitet

Vi erbjuder tjänster inom mobilitet som rör sig från de stora penseldragen och stora projekt, till de mindre sammanhangen. Våra tjänster finns både i planerings- och i genomförandeskedet av projekt. På en övergripande nivå tar vi fram strategier för mobilitet, exempelvis för kommuner, regioner eller bolag inom fastighetsbranschen. Vi utreder även parkerings- och mobilitetsbehov i samband med detaljplaner eller ansökan om bygglov. I genomförandeskedet har vi erfarenhet av projektledning inom mobilitet, inklusive påverkansåtgärder för en hållbar mobilitet under byggtid.

Inom ramen för vårt nära samarbete med Goudappel i Nederländerna har vi ett kontinuerligt ömsesidigt kunskapsutbyte. Vi söker och testar ny kunskap inom mobilitetsområdet både genom projekt på uppdrag av kunder och med interna projekt där vi utforskar hur holländska angreppssätt kan anpassas till den svenska marknaden.

Vi vill skapa lösningar som gör det enkelt för människor att trivas och må bra. Genom att verka för integrerade, smarta mobilitetslösningar bidrar vi till ett hållbart och fungerande vardagsliv.

Planering

Vi erbjuder tjänster inom planering och fastighetsutveckling. Vår kompetens sträcker sig genom hela samhällsbyggnadsprocessen, från idé till genomförande.

Inom planering arbetar vi med allt från planbesked, detaljplaner till strategisk planering. Våra kunder är både privata och kommunala och vi arbetar nära våra beställare som handläggare och projektledare. Vårt mål är att planera för levande och hållbara städer och vi värnar om helheten. I våra projektet fokuserar vi på kvalitet och genomförbarhet. Vi bidrar till en stad i rörelse. Vi ser att samverkan och förståelse är en framgångsfaktor.

Inom fastighetsutveckling arbetar vi med projektutveckling i tidiga skeden, företräder fastighetsägaren i planprocessen samt driver genomförande. Våra kunder är både privata- och kommunala fastighetsägare. Vi bidrar till att skapa rätt förutsättningar och möjligheter för att kunna genomföra projekten, t.ex nyttohantering, exploateringsekonomi samt risk- och intressentanalys.

Nyheter

Urbanista certifierat enligt ISO-standard

Under hösten 2021 och våren 2022 har Olof Lundstedt och Johanna Lindberg lett vårt…

Läs mer

Studieresa i Nederländerna

Hela företaget åkte på studieresa och träffade vårt partnerföretag Goudappel i Nederländerna i maj…

Läs mer

Medarbetare

Vill du komma i kontakt med någon av våra medarbetare hittar du kontaktuppgifterna här:

André Berggren
Chef affärsområde planering och fastighetsutveckling, planeringsarkitekt FPR/MSA
Anna Uhrbom
Planeringsarkitekt FPR/MSA
Catharina Migell
Kontorschef, konsult inom trafik- och stadsutveckling
Erik Engström
Planeringsarkitekt MSA
Johanna Lindberg
Chef affärsområde mobilitet, konsult inom mobilitet
Klara Jonsson
VD, konsult inom stadsutveckling
Linnéa Arvidsson
Konsult inom stadsutveckling
Maja Sjöstedt
Konsult inom stadsutveckling och mobilitet
Olof Lundstedt
Konsult inom stadsutveckling och mobilitet
Sara Nylander
Planeringsarkitekt MSA